Ki vásárolhat termőföldet?

Alapszabályok

Ki vásárolhat termőföldet?

2014. május 1-jétől szigorodtak a földtulajdonszerzés szabályai. A korábbi szabályozás szerint termőföldet belföldi természetes személyek vehettek, vagyis a magyar állampolgárok alanyi jogon voltak jogosultak földvásárlásra, a földforgalmi törvény viszont már csak földműveseknek teszi lehetővé az egy hektárt meghaladó területű földvásárlást.

Földműves az, akinek mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettsége van (pl. aranykalászos gazda, mezőgazdasági technikus, felsőfokú agrár stb.), vagy legalább három éve agrártermelést folytat vagy legalább 25 százalékban tulajdonosa valamely mezőgazdasági termelőszervezetnek, és az illetékes földhivatalnál, mint földművest, nyilvántartásba vették.

Mennyi termőföldet vásárolhatok?

A földművesekre az új földtörvényben leírt, következő földszerzési korlátok vonatkoznak:

Az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek, – a korábbi 300 hektárhoz képest – már csak maximum egy hektárnyi földet vásárolhat.

„16. § (1) A földműves, … a föld tulajdonjogát – a már tulajdonában és a haszonélvezetében lévő föld területnagyságának a beszámításával – 300 hektár mértékig szerezheti meg (földszerzési maximum).

 (2) A földműves, valamint mezőgazdasági termelőszervezet – a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – a föld birtokát – a már birtokában lévő föld területnagyságának a beszámításával – legfeljebb 1200 hektár mértékig szerezheti meg (birtokmaximum).

 (3) Az állattartó telep üzemeltetője, a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetében – a földről szóló törvényben meghatározottak szerint – a birtokmaximum mértéke – a (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérően – 1800 hektár területnagyság (kedvezményes birtokmaximum)….”

Termőföldet nem szerezhet nem tagállami állampolgár illetve jogi személy. Ez alól kivétel az egyház, a jelzálog-hitelintézet és a települési önkormányzat meghatározott feltételekkel.

Mennyi termőföldet használhatok?

A földforgalmi törvény bevezette a birtokmaximumot is, amely szerint legfeljebb 1200 hektár mértékű föld lehet a földhasználatra jogosult használatában – a már birtokában lévő föld területnagyságának a beszámításával. (Az állattartó telep üzemeltetőjének és a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetében a birtokmaximum 1800 hektár.)

Ki a földműves?

A földforgalmi törvény 5.§ 7. pontja szerint földművesnek az minősül, aki:

Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik (a termőföldvásárláshoz előírt, illetve elfogadható szakképzettségeket a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet részletesen felsorolja), vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve

  • a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy
  • b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi.