ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI

TÁJÉKOZTATÓ

TISZACASH ZRT.

(3530 Miskolc, Erzsébet tér 2.)

Miskolc, 2022.03.28.

Tartalom

 1. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA 3
 2. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK JELLEMZŐI 3
 3. Sütik (cookie-k) kezelése a weboldalon 3
 4. Számla kiállítása és megőrzése 5
 5. Kommunikációval kapcsolatos adatkezelés 6

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN 8

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND 10

 1. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN 11

 

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

A TISZACASH Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő, Társaság vagy „Mi”) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése: TISZACASH Zrt.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 05-10-000303
Adatkezelő székhelye: 3530 Miskolc, Erzsébet tér 2.
Adatkezelő elektronikus címe: info@tiszacash.hu
Adatkezelő képviselője: Nagy Ferenc, vezérigazgató
Adatvédelmi tisztviselő: Bovard Kft. (info@bovard.hu)

 

Társaságunk a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: Rendelet).

Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

Fogalmak

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel. 

Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

*****

II. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK JELLEMZŐI

1. Sütik (cookie-k) kezelése a weboldalon

Az Adatkezelő a http://www.tiszacash.hu/ elérhetőség alatt működő weboldalán (a továbbiakban: weboldal) a weboldal szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ.

Mi is az a süti (cookie)?

A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A süti egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelése érdekében. 

Milyen célokból használhatunk cookie-kat?

 • a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,
 •  a látogatottság mérése,
 •  webanalitikák készítése, és annak elemzése, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt,
 •  a weboldal által nyújtott szolgáltatások minőségének ellenőrzése és javítása,
 •  a felhasználói élmény növelése,
 •  oldalaink kezelésének megkönnyítése,

Milyen cookie-kat használ a weboldal?

A weboldal által használt cookie-król részletes tájékoztatást a weboldal cookie kezelőjén keresztül adunk.

A cookie-k által gyűjtött információkat a weboldal nem értékesíti, adja bérbe harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz az érintett ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A cookie-k által megvalósuló adatkezelések jogalapja?

A weboldal használatához nélkülözhetetlen cookie-kat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján használjuk, a további cookie-k használatának jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet a cookie kezelőn keresztül tud megadni.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a cookie-kat?

A weboldal cookie kezelőjén túl minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy a felhasználók nem lesznek képesek a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416

Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Microsoft Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Safari:

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

*****

2. Számla kiállítása és megőrzése

Adatkezelés célja

Társaságunk adatkezelésének célja a számlák kiállítása és megőrzése

 • az Áfatv. 159. § (1) bekezdésében és 169. §-ban, valamint 
 • az Sztv. 169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Kezelt személyes adatok

Társaságunk ügyfelei lehetnek jogi személyek, valamint természetes szermélyek és egyéni vállalkozók is. Utóbbi esetben az alábbi adatok személyes adatoknak minősülnek, és azokat az alábbiak alapján kezeljük. 

Az Áfatv. 169. §-ban meghatározott adatok, de legalább:

 1. név,
 2. számlázási cím,
 3. adószám.

Adatkezelés jogalapja

A számlák kiállítása során megvalósuló adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogszabályi kötelezettség teljesítése a fentiek szerint.

Személyes adatok forrása

Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, ezért a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére Társaságunk.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon munkavállalói kezelik, akiknek a számlázással kapcsolatos ügyintézés a feladatkörébe tartozik. 

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

TISZACASH GROUP HOLDING Kft. (székhely: 3530 Miskolc, Erzsébet tér 2.): számviteli, könyvelési szolgáltatásokat nyújt a Társaság részére.

PRIME COMPUTER Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Madarász Viktor u. 11. fsz. 2.): informatikai szolgáltatásokat nyújt a Társaság részére, és közreműködik az e-mailrendszer, valamint az elektronikus számlakiállító rendszer (Pay Master) működtetésében.

Adatfeldolgozóink a személyes adatokat kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

A Társaság a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az érintett személyes adatait Társaságunk az Sztv. 169. § (2) bekezdése szerint a kiállítástól számított legalább 8 évig kezeli.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

Valamennyi adat kezelése jogszabályon alapul és kötelező.

*****

3. Kommunikációval kapcsolatos adatkezelés

Társaságunk a kommunikációt postai és elektronikus úton folytathatja. Bárki felveheti Társaságunkkal a kapcsolatot postai úton küldött levél, illetve elektronikus üzenet útján, ideértve az e-mailt és a weboldal kapcsolat felvételi űrlapján (http://www.tiszacash.hu/kapcsolat/) való kapcsolatfelvételt is.

Az érintettel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó – kommunikáció során Társaságunk a jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeli az érintett személyes adatait.

Adatkezelés célja

A Társaság és az érintett közötti kommunikáció. Az érintett által megadott adatokat kizárólag a vele folytatott kommunikáció, illetve a levélben, üzenetben foglaltakkal kapcsolatos ügyintézés érdekében kezeljük. Az érintett jogosult felkeresni Társaságunkat bármilyen ügyben postai és elektronikus úton. 

Kezelt személyes adatok

Név, levelezési cím, e-mail cím, valamint minden egyéb olyan információ, amely az érintett által kezdeményezett ügyben az érintett szerint lényeges.

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés (kötelem) teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Társaságunk úgy tekinti, hogy az érintettekkel folytatott kommunikáció egy később megkötendő szerződéshez (megállapodáshoz) kapcsolódó előzetes adatkezelés (így például ajánlatkérés esetén), vagy egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelés. 

Ezen felül a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) is jogalapot ad Társaságunknak az adatkezelésre. Társaságunk jogos érdeke, hogy amennyiben megkeresik valamilyen ügyben, akkor válaszadáshoz szükséges személyes adatokat kezelje.

Személyes adatok forrása

Az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére Társaságunk.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon munkavállalói kezelik, akiknek ez munkaköri feladata.

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozót vesszük igénybe:

PRIME COMPUTER Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Madarász Viktor u. 11. fsz. 2.)Az Adatkezelő részére informatikai szolgáltatásokat nyújt, és közreműködik az e-mailrendszer és a weboldal működtetésében.

Adatfeldolgozónk a személyes adatokat kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozónk titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

A Társaság a személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Amennyiben bármilyen jellegű szerződés (kötelem) jön létre Társaságunk és az érintett között, a kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig.

Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, vagy megállapodás Társaságunk és az érintett között, és a kommunikációnak semmilyen jövőbeli joghatása nem lehet, akkor a levele(ke)t, üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően megsemmisítjük, töröljük.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése a levél, üzenet megválaszolásának, és így az érintett és Társaságunk közötti kommunikáció feltétele.

*****

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Tájékoztotáshoz való jog

Az érintettek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, amelyet az Adatkezelő a jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett bármikor jogosult a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. az érintett tájékoztatást kap azon jogáról is, hogy valamely felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be, illetve bírósági eljárást indíthat meg;
 7. ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 8. ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.

Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont] a jogalapja, vagy az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont], úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Érdekmérlegelési teszt

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke, a (47) preambulum bekezdés és az 5. cikk (2) bekezdése alapján írásos „érdekmérlegelési tesztet” készítünk, amit az info@tiszacash.hu e-mail címre írt levelével az érintett kikérhet.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az érintett a fenti jogait az info@tiszacash.hu címre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseiről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. cikkében (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. cikkében (törléshez való jog) és 18. cikkében (az adatkezelés korlátozásához való jog) meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

*****

IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett a Társaságunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Társaságunk székhelye szerinti törvényszék (Miskolci Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

URL: http://naih.hu

Miskolc, 2022.03.28. 

______________________

TISZACASH Zrt.

Képv.: Nagy Ferenc, vezérigazgató